Vedtægter for DVHS

§ 1.      Selskabets navn er DANSK VETERINÆR HYOLOGISK SELSKAB

§ 2.      Selskabets formål er at fremme:
a. Kendskabet til aktuelle sygdomsproblemer og sundhedsprogrammer i svineholdet
b. Kendskabet til udviklingen inden for svineavl- og produktion
c. Forskning der kan bruges i medlemmernes daglige arbejde
d. Samarbejdet mellem selskabets medlemmer
Formålet opnås gennem afholdelse af møder, kurser og anden informationsvirksomhed, samt gennem (økonomisk) støtte af forskning for specialestuderende, hvis resultater kan bruges af medlemmerne i det daglige arbejde. Ansøgning til støtte sendes til bestyrelsen løbende. Bestyrelsen, eller et udvalg nedsat af bestyrelsen, beslutter om et projekt kan støttes og med hvilket beløb. Der udloddes maksimalt kr. 50.000 om året under hensyntagen til, at der altid skal være en rimelig kassebeholdning.

§ 3.      Selskabet består af to kategorier af medlemmer, nemlig kategori A og kategori B.
Som kategori A medlemmer kan optages personer, der er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, Foreningen af  Danske Svinekonsulenter eller tilsvarende nordiske foreninger.
Endvidere kan personer med en kandidatgrad indenfor det husdyrvidenskabelige område eller uddannet som jordbrugsteknolog/agrarøkonom og dyrlæger med tilknytning til svineproduktion, der ikke er medlemmer af en af de ovennævnte foreninger, optages som kategori A medlemmer efter godkendelse af bestyrelsen.
Som kategori B medlemmer, kan optages erhvervsvirksomheder og enkeltpersoner, der arbejder inden for specielle områder, der omfattes af selskabets formål.
Optagelse i selskabet sker efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 4.      Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der fastsættes et kontingent for enkeltpersoner (A og B medlemmer), og et kontingent for firmaer.
Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til en 1. januar. Medlemmer, der ikke har betalt forfaldent kontingent i et år, betragtes som udmeldte. Forslag om eksklusion kan fremsættes af bestyrelsen eller af 25% af samtlige stemmeberettigede medlemmer og afgøres på en generalforsamling.

§ 5.      Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 personer. Disse opstilles og vælges på den årlige generalforsamling blandt og af kategori A medlemmer. Valgene gælder for 3 år ad gangen, således, at der hvert år afgår 2 medlemmer, hvert 3. år dog 3 medlemmer.
Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 2 være medlemmer af Foreningen af Danske Svinekonsulenter eller opfylde kravene til medlemsskab af denne, mindst 2 være dyrlæger beskæftiget i almindelig landpraksis og mindst 2 være dyrlæger ansat ved veterinære forskningsinstitutioner.
Der vælges 1 suppleant for hver af de medlemsgrupper, der er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer kan kun genvælges en gang.
Generalforsamlingen vælger for 2 år ad gangen 2 revisorer. Disse kan genvælges.

§ 6.      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Selskabet tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den finder nødvendig. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer oppebærer refusion af rejseomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Bestyrelsens medlemmer har endvidere ret til at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der benyttes de gældende satser indenfor Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA).
Kasserer, Sekretær og Formand modtager herudover et årligt beløb til dækning af div. omkostninger. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 7.      Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Kun kategori A medlemmer kan deltage i afstemningerne på generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt. Den indvarsles mindst 3 uger før enten ved e-mail eller brev til medlemmerne eller ved meddelelse i Dansk Veterinærtidsskrift og DM Bio samt på foreningens hjemmeside, og den afholdes i forbindelse med et fagligt møde.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
a.   Valg af dirigent
b.   Formandens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år
c.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
d.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år
e.   Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
f.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
g.   Valg af revisorer og suppleanter for disse
h.   Eventuelt
Medlemmer kan senest en uge efter dagsordenens bekendtgørelse tilstille bestyrelsen forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt f. Forslagene skal være ledsaget af en kortfattet motivering. Forslagene skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen
Beslutningen kan, uanset de fremmødte kategori A medlemmers antal, gyldigt træffes med simpel stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kan dog kun foretages når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest seks uger efter kravet er fremsat.

§ 8.      Beslutning om selskabets opløsning kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Hvis der på den pågældende generalforsamling ikke er 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer tilstede, men de tilstedeværende medlemmer ved simpel stemmeflerhed  stemmer for opløsningen, skal der mindst 6 uger og højst 8 uger senere afholdes ekstraordinær generalforsamling.
På denne generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpel stemmeflerhed. Ved selskabets opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af den eventuelle formue. Midlerne kan ingensinde udloddes til deling blandt medlemmerne, men skal henlægges i fonde med forskningsmæssigt formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag den 24. februar 1978.
Revideret på generalforsamlingen af 02.05.86
Revideret på generalforsamlingen af 13.05.93
Revideret på generalforsamlingen af 09.05.96
Revideret på generalforsamlingen af 06.05.99
Revideret på generalforsamlingen af 02.05.13
Revideret på generalforsamlingen af 04.11.21
Revideret på generalforsamlingen af 02.11.23