PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2018

Tema:      Aktuelle virus trusler

 Sponsor: MSD Animal Health

————

Torsdag den . november 2018

Ordstyrer: Lars Erik Larsen

13:00-13.10
Velkomst
v/Formand, dyrlæge Anders Elvstrøm

13:10-13:55
Influenza virus hos svin – smittedynamik, klinisk og produktionsmæssig betydning samt værktøjer til kontrol

Influenza virus påvises i 50% af diagnostiske indsendelser, men hvor stor betydning har virus i besætningen – hvilke aldersgrupper rammes og hvordan kan infektionen forebygges og kontrolleres.
v/Pia Ryt-Hansen, ph.d.-studerende, DTU-Veterinærinstituttet

13:55-14:10
Influenza – Diskussion

14:10-14:30
Svinepest – betydning for dansk svineproduktion
Afrikansk svinepest (AFS) er kommet til den vestlige del af Europa og mange ek-sperter anser det for meget sandsynligt at virus i løbet af kort tid vil blive påvist i vores nabolande og i værste fald også i Danmark. Hvilke konsekvenser vil dette ha-ve for den danske eksport af svin og svineprodukter og hvilke muligheder vil der være for at bibeholde en stor produktion og eksport af hvis dette skulle ske – er der en plan B?
v/Jens Munk Ebbesen, direktør, Landbrug & Fødevarer

14:30-14:40
Svinepest – Diskussion

14:40-15:05
Kaffe

15:05-15:30
Objektiv sundhedsovervågning – nyt redskab til overvågning og kontrol af infektioner i danske besætninger (Veterinært speciale).
Giver det værdi at få screenet besætningen for forekomst og prævalens af alle relevante svinepatogener en gang om måneden? Specialeprojektet afprøver et nyt diagnostisk system, udviklet på DTU, hvor prøver fra forskellige aldersgrupper blev testet i 10 besætninger i 3 måneder. Systemet åbner for en helt ny måde at tænke diagnostik i danske svinebesætninger til en overkommelig pris!
v/Thomas Kjeldsen Kusk, dyrlæge, SvineVet og Maja Kobberø, dyrlæge, Vet-Team

15:30-15:55
Er der sammenhæng mellem PCV2 forekomst i spyt, serum og fæces – hvilket prøvemateriale er bedst? (Veterinært speciale).
PCV2 profiler anvendes i stor udstrækning som diagnostisk redskab i besætninger for at vurdere om PCV2 har betydning for sundheden og til vaccinationskontrol. Spytprøver er lettere at indsamle end serum, men giver de to prøvematerialer samme resultat? Og kan sokkeprøver anvendes som alternativ? Disse aspekter blev afprøvet i et veterinært speciale.
v/Katrine Neumann, dyrlæge, Porcus og Katja Strøm Buse, dyrlæge

15:55-16:25
Frugt

16:25-16:40
Veterinærforlig og halekupering
Der samles op på de nye ting omkring lovgivningen, og hvad det betyder for den praktiserende dyrlæges hverdag.
v/Ken Steen Pedersen, Formand for faggruppe svin, DDD

16:40-17:00
Veterinærforlig – diskussion

17:00-17:30
Firmaindlæg v/MSD Animal Health: Afrikansk svinepest, Situationen i EU, og hvad gør vi for at holde sygdommen ude af Danmark
v/Stig Mellergaard Souschef, Fødevarestyrelsen

17:30-18:00
Frit forum
Aminosyretab i vådfoder
v/Thomas Sønderby Bruun, specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

Ny miljølovgivning – Fosforloft begrænsninger
v/Niels Kjeldsen, chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

 

18:00-18:30
DVHS generalforsamling (klik her for dagsorden)

19:30
Middag med efterfølgende dans

————

Fredag den 2. november 2018

Ordstyrer: Jens Peter Nielsen

8:30-8:50
Autovacciner til svin – fremstilling, procedurer og udbredelse
Der har de senere år været fokus på anvendelsen af autovacciner i svineproduktionen som alternativ til antibiotika. Hvordan adskiller autovacciner sig fra almindelige vacciner, hvor meget bruges de, hvordan produceres de og hvad er proceduren, når man ønsker at anvende en autovaccine i et produktionssystem?
v/Sven Erik Jorsal, Seniorrådgiver, DTU Veterinærinstituttet

8:50-9:00
Autovacciner – diskussion

9:00-9:20
Kaffe

9:20-9:35
Effekt af fodring i opvækstperioden på ydelse og produktionsresultater hos førstekuldssøer (Animal Science speciale)
Førstekuldssøer får lavere kuldstørrelse end ældre søer og oplever ofte et relativt stort vægttab under diegivningsperioden, hvilket kan påvirke efterfølgende reproduktion negativt. I forsøget bag dette speciale er det undersøgt, hvordan foderstrategien i opvækstperioden påvirker mælkeydelse, foderoptagelse og søernes mobilisering. Endvidere er faringsforløbet hos førstekuldsøerne undersøgt.
v/Joanna Klaaborg, MSc Animal Science, Københavns Universitet

9:35-9:50
Effekten af korte og mellemlange monoglycerider i fravænningsfoderet som alternativ til medicinsk zink på diarreforekomst og produktivitet (Animal Science speciale)
Medicinsk zink mod fravænningsdiarre udfases om højst 4 år. Derfor er der behov for andre alternative løsninger. Monoglycerider påvirker tarmens mikroflora såvel i in-vitro som in-vivo forsøg. I forsøget bag dette speciale er monoglycerider tilsat smågrisefoder fra 6- 30 kg sammenlignet med foder henholdsvis med og uden medicinsk zink. Effekten på grisenes diarrescore, behandlingsfrekvens, gødningsmikroflora og produktivitet er belyst.
v/Sally Veronika Hansen, MSc Animal Science, Danish Crown

9:50-10:05
Gastric ulcers in Danish nursery pigs
Porcine oesophago-gastric ulceration is a problem primarily observed in growing-finishers fed pelleted feed ad libitum. Although this feeding practice is also common in modern weaner production, the prevalence of ulceration in this age group is unknown. In this study, we have demonstrated that gastric ulceration is present in some Danish farms feeding pelleted feed ad libitum.
v/Juan Miguel Peralvo Vidal, ph.d-studerende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

10:05-11:20
Sow, what have we gut?
Den nationale screening for mavesår hos søer afslutter snart sit andet år. Screeningen blev en igangsat som en del af dyrevelfærdshandlingsplanen fra 2014, med det formål at sætte fokus på, og nedbringe, antallet af mavesår hos danske søer. Her præsenteres en dugfrisk status på indsamlingen af maver og en afsløring af, om det er lykkedes at nedbringe antallet af mavesår hos søer.
v/Lola Tolstrup, seniorkonsulent, dyrlæge, ph.d., SEGES Svineproduktion

10:20-10:35
Mavesår – diskussion

10:35-11:05
Pause

11:05-11:25
Støvmasker beskytter besøgende i svinestalde mod MRSA – Obligatorisk for dyrlæger?
Husdyr-MRSA smitter primært folk der arbejder med grise men udgør en sundhedsrisiko for hele samfundet. Brug af støvmasker har vist sig at beskytte kortids-besøgende i svinestalde mod husdyr-MRSA og dermed også mod at MRSA bærers ud af stalden til det omgivende samfund. Et krav om maskebrug for dyrlæger kan derfor være på vej eller er der alternativer?
v/Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, ph.d., Statens Serum Institut

11:25-11:35
MRSA – diskussion

11:35-11:55
Hvad sker der med resistens, når man ændrer forbruget af antibiotika i besætningerne?
Hør om hvordan antibiotika resistens i besætningen og nationalt ændres, når forbruget af antibiotika ændres til andre midler eller til højere eller lavere forbrug. Hør desuden om hvilke nye projekter der er planlagt i de kommende år på området.
v/Håkan Vigre, lektor, DTU-Fødevareinstituttet

11.55-12.05
Resistens – diskussion

12:05-12:10
Afslutning

v/Formand, DVHS

12:10
Frokost

 

Printvenlig version af programmet Klik her.