PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2011

Den 3. og 4. november 2011 på Comwell i Kolding

Mødesponsor: Boehringer Ingelheim

TORSDAG den 3. november:

Tema: Ny viden om diarré

Ordstyrer: Veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal, DTU

13.00
Velkomst
v/ Formand svinefagdyrlæge Jesper Olesen, Porcus

13.05
New Neonatal Porcine Diarrhea (NNPD) på staldgangen
Systematiske observationer af kliniske symptomer og pato-anatomiske karakteristika fra de første 5 besætninger i spædgrisediarreprojektet (fireårigt samarbejdsprojekt ved DTU Vet, KU-Life og VSP).
v/ PhD-studerende dyrlæge Hanne Kongsted, Videncenter for Svineproduktion

13.35
New Neonatal Porcine Diarrhea (NNPD) under mikroskopet (holdes på engelsk)
Resultater af histopatologiske undersøgelser af spædgrise i første leveuge hhv. med og uden diarre. Forandringer af tarmens slimhinde og identifikation af specifikke bakterier ved FISH (Flourescens In Situ Hybridisering).
v/ PhD-studerende dyrlæge Beata Renata Jonach, DTU Vet

14.00
Kaffe

14.30
Tarmflora ved New Neonatal Porcine Diarrhea (NNPD)
Undersøgelser af tarmfloraens sammensætning ved ny teknologi, der måler bakterier og bakteriegrupper kvantitativt. Sammenligninger af spædgrise med og uden diarré.
v/ PhD-studerende dyrlæge Marie Louise Herman, DTU Vet

15.00
Ukendte årsager til diarréer der dominerer i klimastalden
Nye undersøgelser viser, at ukendte årsager til diarré dominerer i klimastalden. I foredraget offentliggøres resultater for påviste årsager til diarré på flokniveau for første gang. Her ud over vil der blive præsenteret overvejelser omkring diagnostik på flokniveau, hvilke huller vi har i vores nuværende viden, betydningen af dette i praksis samt hvad fremtiden evt. måtte bringe.
v/ Fagdyrlæge DipECPHM PhD stud. Ken Pedersen, KU-LIFE

15.30
Fodringens indflydelse på diarré hos smågrise
Hvilke forhold spiller ind på mave-tarmsundheden, og hvilke videnskabeligt dokumenterede fodringsmæssige tiltag kan bringes i anvendelse ved diarrétilstande hos smågrise.
v/ Lektor, PhD, Christian Fink Hansen, KU-LIFE

16.00
Frugt

16.25
Reduktion af råprotein ved fravænning kan være vejen væk fra gult kort
Reduktion af råprotein efter fravænning og ved overgangen til foder uden terapeutiske doser af zinkoxid kan reducere diarréforekomsten. Men hvordan sikrer man sig så imod lav tilvækst og forringet foderudnyttelse? Nyeste VSP-resultater gennemgås og suppleres med praktiske erfaringer fra demonstrationsbesætningerne vedr. ”God Antibiotika Praksis”.
v/ Svinefaglig Projektleder Thomas Bruun, Videncenter for Svineproduktion

17.00
Firmaindlæg

17.30
Frit Forum
v/ Professor Jens Peter Nielsen, LIFE

19.00
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 4. november:

Ordstyrer: Agronom Sønke Møller, Svinerådgivning Vest

8.30
2013 – den billige model
I det næste års tid må vi forvente, at sohold, som endnu ikke er klar til 2013, trækker i arbejdstøjet. Mange steder vil vinkelsliberen sandsynligvis blive mere flittigt brugt end murerskeen. Det skal være billigt! Hvilke forskellige løsninger kan vi forvente at se i det kommende år, og hvad er de største udfordringer i relation til høj produktivitet, sundhed og velfærd?
v/ Agronom Annette Riddersholm, Porcus

9.00
Kaffepause

9.15
Forudsig soens mælkeproduktion (specialeopgave)
En patte, der ikke benyttes, vil fungere godt i næste diegivning. Vigtigheden af patteorden er overvurderet, men den har betydning. Er det de samme patter, der tørrer ud hver gang?
v/ Agronom Marie Lybye, Videncenter for Svineproduktion

9. 30
Pattegrises optagelse af råmælk (specialeopgave)
Hvilke pattegrise er det, der ikke optager råmælk? Kan ekstra råmælk efter fødsel redde grisene, og hvilke grise skal så behandles?
v/ Stud. agro. Rikke Louise Wedel Müller, KU-LIFE

9.45
Find grisen før den dør (specialeopgave)
Specialet handler om udpegning af pattegrise, der er i højrisiko hos søer, der er løse ved faring. Hvilke karakteristika har betydning for overlevelse og tilvækst hos pattegrise? Hvad kendetegner risikogrise? Kan vi udpege dem allerede ved fødsel?
v/ Stud. scient Janni Hales Pedersen, KU-LIFE

10.00
Kryptdybde i colon og dets association med mikrobiologiske fund og tørstofindhold i fæces hos fravænnede grise (specialeopgave)
Undersøgelse af sammenhængen mellem kryptdybde i colon og Brachyspira spp. i grise med og uden diarré. Sammenhængen mellem tørstofindhold i fæces og krybtdybde blev undersøgt i grise uden påviste patogener. Derudover blev der undersøgt for bakteriel colitis i grisene uden påviste patogener.
v/ Dyrlæge Johanna Fjelkner, Distriktsveterinärerna Kristianstad

10:15
Pause

10:40
Toksiner i foder – hvornår og hvad så?
Den våde høst leder tankerne hen på dårlig kornkvalitet og risiko for indhold af toksiner. I foredraget fokuseres der på forekomst af fusariumtoksiner i årets kornhøst, på hvornår der er størst risiko for høje indhold af toksiner og på hvilke løsningsmuligheder der er, hvis kornet har et højt indhold af toksiner.
v/ Projektchef Lisbeth Jørgensen, Videncenter for Svineproduktion

11:00
Dårlig foderkvalitet – hvad så?
Foredraget fokuserer på, hvad landmanden selv kan gøre for at sikre bedst mulig kvalitet af korn eller færdigfoder på bedriften. Hvad man stiller op, når der er mistanke til foderets kvalitet? Skal der foretages analyser og i givet fald for hvad? Hvad gør man med fx en silo fuld af korn med højt indhold af toksin?

v/ Svinerådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning

11.30
Videncenter for dyrevelfærd – hvad laver de?
Hvad er Videncenter for dyrevelfærds (ViD) formål og arbejdsområde ‑ og hvilke problemområder viser den risikobaserede 5 % kontrol i svinebesætninger i 2010?
ViD har igangsat en nulpunktsundersøgelse og et kalibreringsprojekt, hvor dyrlægers og Plantedirektoratets kontrollørers dyrevelfærdsobservationer bliver kalibreret i svinebesætninger.
v/ Dyrlæge, PhD, Tina Birk Jensen, Videncenter for Dyrevelfærd, FVST

12.00
Afslutning ved formanden

12.05
Frokost